سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
اداری مالی


 حیدر کرمی

معاونت اداری و مالی