سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی

نام و نام خانوادگی:علی اکبرجمشیدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیا

سوابق اجرایی:

مسئول حراست سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه

مسئول حراست فرمانداری شهرستان پاوه

مسئول دفتر حراست سازمان خدمات موتوری

مسئول دفتر حراست منطقه یک شهرداری

مسئول دفتر حراست فیزیکی شهرداری کرمانشاه

مسئول امور اداری سازمان عمران

معاون شهرداری منطقه یک

معاون شهرداری منطقه سه

رئیس هیئت فوتبال شهرداری کرمانشاه

مدیر آموزش و تشکیلات شهرداری

مدیر امور اداری شهرداری

عضو کمیته نیرو شهرداری کرمانشاه

عضو کمیته انضباطی شهرداری کرمانشاه