سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
مالی

نام:محمد علی

نام خانوادگی: یارتبارمأموری

تحصیلات:

سوابق کاری:

-مدیر مالی سازمان عمران

-حسابدار تعاونی مسکن حوزه علمیه حاج شهباز خان

-بازرس شرکت بازیافت و تولیدموارد و کود آلی کرمانشاه

-خزانه دار هیئت اتومبیل رانی کرمانشاه

-عضو اصلی کمیسیون معاملات شهرداری کرمانشاه

- عضو اصلی کمیسیون معاملات عمده شهرداری

-بازرس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

- بازرس سازمان عمران شهرداری

- بازرس سازمان کشتارگاه

- مدیر مالی سازمان پارکها و فضای سبز

- عضو کمیته دفترچه عوارض شهرداری کرمانشاه

-عضو اصلی کمیته فنی و بازرگانی  شهرداری کرمانشاه

- عضو کارگاه  تخصصی مالی شهرداری کلانشهرها